Darko Sensei and Neill: kokyu-nage

Darko Sensei and Neill: kokyu-nage