Fujimoto Shihan demonstrates a technique

Fujimoto Shihan demonstrates a technique